ผู้เขียน yutthana

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 #ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. ku csc

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี …

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

                สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส. รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 KU – KM Best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

           นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ การนำเสนอผลงานในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน    KU -​ KM best …

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

            นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมผลงานประกันคุณภาพ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการประชุมหารือการดำเนินงานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานาเพียง

            วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ     นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริก…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

            นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการร่วมบูรณาการจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนาเพียง

           วันที่ 18 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังห…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

        ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คําขวัญ “เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดย…