Author yutthana

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 #ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. ku csc

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563                 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคาร วชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ รางวัลระดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน สังกัดคณะ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุธิพงศ์  ภักดีกุล   และทีมวิจัย ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิ ในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร  สุทธิบากและทีมวิจัย การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศักดิ์     เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรัตน์      หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์อัญชสา        ประมวลเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ     น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสสร    ศิริจริยวัตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์กานดา         ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา        โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธี          การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ    ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สรุปข้อมูลโดย งานบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

                สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคาร วชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ รางวัลระดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน สังกัดคณะ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุธิพงศ์  ภักดีกุล   และทีมวิจัย ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิ ในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร  สุทธิบากและทีมวิจัย การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศักดิ์     เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรัตน์      หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์อัญชสา        ประมวลเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ     น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสสร    ศิริจริยวัตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์กานดา         ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา        โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธี          การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ    ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สรุปข้อมูลโดย งานบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส. รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 KU – KM Best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

           นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ การนำเสนอผลงานในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน    KU -​ KM best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6กันยายน 2562    ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีนายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นายสนธยา ผาลลาพัง หัวหน้างานบริการวิชาการ นายยุทธนา แสงสุวรรณ หัวหน้าหน่วยประยุกต์และเผยแพร่เทคโนโลยีวิจัย ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอผลงานดังกล่าว        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

            นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมผลงานประกันคุณภาพ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนายสนธยา ผาลลาพัง นายยุทธนา แสงสุวรรณ นายวิเชียร มุสิกา ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักวิจัยผ้าไหมย้อมคราม ประกอบด้วย ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย ดร.กิตติมา งามวิไลกร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการนำเสนอผลงานประกันคุณภาพฯ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ยังมี อาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิตแบะประกันคุณภาพ ให้เกียรติพบปะหารือให้คำปรึกษา กับคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสารนิเทศ    50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวต้อนรับ ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ดูแลและประสานงานการประชุมดังกล่าว พร้อมนี้ยังประกอบด้วยคณบดีและ ผู้แทนจากทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอินทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพืชสมุนไพร (โรงเรือนสมุนไพร)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มก. ฉกส. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและแนวทางเพื่อนำไปบูรณาการโครงการต่อไป        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการประชุมหารือการดำเนินงานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานาเพียง

            วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ     นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการกองบริการกลาง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามหลักวิชาการ โดยมี นายชัยฤกษ์  อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม    ในครั้งนี้ด้วย                     ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและพิจารณาเรื่องตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการประกวดและจัดทำต่อไป        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

            นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการด้านวิจัยและการบริการวิชาการของหน่วยงานภายในวิทยาเขต ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการทำงานตามสมรรถนะและขีดความสามารถ พร้อมทั้งมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ การเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจัดให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุมนุมพฤกษศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่จริง โครงการจัดระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมี นายนายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร คณาอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน (Course in Visionary and Merit Strategist for Sustainable Development of Sakon Nakhon) จัดโดย มหาวิิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับและเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ร่วมบูรณาการอำนวยความสะดวกและประสานงานการบริหารโครงการดังกล่าว           หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน (Course in Visionary and Merit Strategist for Sustainable Development of Sakon Nakhon) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 กันยายน 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักยุทธศาสตร์ (Strategist) ที่มีความคิดในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) มีความสามารถในการคาดการณ์ (Forecasting) ถึงสถานการณ์ที่จะเกิดในอนาคตได้อย่างถูกต้องแม่นยำในหลายมิติ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระดับจังหวัด อำเภอ พื้นที่ และระดับองค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการร่วมบูรณาการจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนาเพียง

           วันที่ 18 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ตามหลักวิชาการ โดยมี นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี            มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรได้น้อมเกล้าถวายฯที่ดิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 18 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ บ้านกุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อทรงใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ร่วมสำรวจและเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในสภาพพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาขออนุมัติโครงการวิจัยและบริการวิชาการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกรุงศรี ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครและพื้นที่เกี่ยวข้องต่อไป        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

        ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คําขวัญ “เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ         กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานของท่าน เพื่อแจ้งให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรในหน่วยงานที่สนใจทราบ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายใน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มอบหมายให้ นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง เป็นผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ (034) 341545-7 ต่อ 125 เบอร์มือถือ 092-2693377        

1 2 3 7