สามบูรพาจารย์

ประกาศ/ระเบียบ

1.หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  

2.แบบฟอร์มขอทุนตีพิมพ์  rew .6.doc 2-2-60 

3.แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

4.หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ