Browsing: ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2567

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ แบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตัวอย่างบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                                 ร่วมกับสำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)             ขอเชิญเข้าร่วม รับฟังการชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการรับสมัครทุนสนับสนุนงานวิจัย   โดย ดร.ธนัท อ้วนอ่อน ผู้ช่วยผู้ประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี   ชีวภาพ ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                             ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.                                                             ณ ห้องประทุมมา โรงแรมอุทยานบ้านเชียงเครือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                           วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียดโครงการ คลิก                                                                                             ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก สวก. หรือแหล่งทุนวิจัยอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก