Browsing: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2567

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ แบบฟอร์มจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ตัวอย่างบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จากวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566   ขั้นตอน/เอกสารประกอบ หัวหน้าโครงการจะต้อง ลงทะเบียนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย คลิก  (หากท่านไม่ลงทะเบียนออนไลน์จะถือว่าไม่ครบถ้วนตามกระบวนการยื่นข้อเสนอ) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 หัวหน้าโครงการจะต้องจัดทำ แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1ย 1ด) จำนวน 1 ชุด บันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด เอกสารประกอบการขอรับทุน กรอบที่ 1.4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ จัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566   เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ ระเบียบ มก.ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย ทุดอุดหนุนวิจัย มก. ตารางค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ระเบียบค่าจ้างเหมานิสิตช่วยงาน

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศผลทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คลิก

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 #ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. ku csc

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563                 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคาร วชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ รางวัลระดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน สังกัดคณะ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุธิพงศ์  ภักดีกุล   และทีมวิจัย ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิ ในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร  สุทธิบากและทีมวิจัย การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศักดิ์     เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรัตน์      หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์อัญชสา        ประมวลเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ     น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสสร    ศิริจริยวัตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์กานดา         ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา        โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธี          การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ    ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สรุปข้อมูลโดย งานบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

                สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคาร วชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ดังนี้ รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ รางวัลระดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน สังกัดคณะ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุธิพงศ์  ภักดีกุล   และทีมวิจัย ประสิทธิภาพของสมุนไพรพรมมิ ในการแก้ไขภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Silver ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศมณพร  สุทธิบากและทีมวิจัย การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย เพื่อเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ชื่อ-สกุล สังกัดคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศักดิ์     เกิดสิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรัตน์      หาตรงจิตต์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์อัญชสา        ประมวลเจริญกิจ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ     น้อยพา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสสร    ศิริจริยวัตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์กานดา         ล้อแก้วมณี คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุษมา        โชคเพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธี          การสมดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ    ยงยอด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สรุปข้อมูลโดย งานบริหารการวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับข้อเสนอจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม สิ้นสุด 17 เมษายน 2563 ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด 30 เมษายน 2563 ทุนอุตสาหกรรมอาหาร  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ทุนอุตสาหกรรมดิจิทัล  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ  สิ้นสุด30 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงาน Technology Localization ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป True Lab Research Fund 2020 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรอบแรก สิ้นสุด 30 เมษายน 2563

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส. รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 KU – KM Best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

           นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ การนำเสนอผลงานในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน    KU -​ KM best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 6กันยายน 2562    ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยมีนายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นายสนธยา ผาลลาพัง หัวหน้างานบริการวิชาการ นายยุทธนา แสงสุวรรณ หัวหน้าหน่วยประยุกต์และเผยแพร่เทคโนโลยีวิจัย ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นำเสนอผลงานดังกล่าว        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

            นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมผลงานประกันคุณภาพ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนายสนธยา ผาลลาพัง นายยุทธนา แสงสุวรรณ นายวิเชียร มุสิกา ผู้แทนกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยนักวิจัยผ้าไหมย้อมคราม ประกอบด้วย ดร.ภูริชชญา แตปรเมศามัย ดร.กิตติมา งามวิไลกร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมี รศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานและคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เกียรติตรวจเยี่ยมการนำเสนอผลงานประกันคุณภาพฯ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ยังมี อาจารย์เกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์ ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนิสิตแบะประกันคุณภาพ ให้เกียรติพบปะหารือให้คำปรึกษา กับคณะทำงานฯ ระหว่างวันที่ 6 – 7 และ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสารนิเทศ    50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวต้อนรับ ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ดูแลและประสานงานการประชุมดังกล่าว พร้อมนี้ยังประกอบด้วยคณบดีและ ผู้แทนจากทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอินทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพืชสมุนไพร (โรงเรือนสมุนไพร)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มก. ฉกส. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและแนวทางเพื่อนำไปบูรณาการโครงการต่อไป        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการประชุมหารือการดำเนินงานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานาเพียง

            วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ     นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการกองบริการกลาง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามหลักวิชาการ โดยมี นายชัยฤกษ์  อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม    ในครั้งนี้ด้วย                     ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและพิจารณาเรื่องตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการประกวดและจัดทำต่อไป        

1 2 3 8