เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จากวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศผลทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คลิก

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563 #ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มก.ฉกส. ku csc

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี …

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

รางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563

                สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับข้อเสนอจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม สิ้นสุด 17 เมษายน 2563 ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด 30 เมษายน 2563 ทุนอุตสาหกรร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส. รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 KU – KM Best Practice Awards มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562

           นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ผู้แทนรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ การนำเสนอผลงานในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน    KU -​ KM best …

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

            นายพรศักดิ์ แสนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมผลงานประกันคุณภาพ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จัง…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาค…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการประชุมหารือการดำเนินงานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานาเพียง

            วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ     นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริก…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

            นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมา…