สามบูรพาจารย์

โครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

0

            นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการด้านวิจัยและการบริการวิชาการของหน่วยงานภายในวิทยาเขต ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะการทำงานตามสมรรถนะและขีดความสามารถ พร้อมทั้งมีการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การสั่งสมความเชี่ยวชาญ การเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมจัดให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ชุมนุมพฤกษศาสตร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในพื้นที่จริง โครงการจัดระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร โดยมี นายนายศุภชัย สายเย็น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม นายสุริเยนทร์ วงศ์ภาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร คณาอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 


 

 

 


 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน