สามบูรพาจารย์

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรพงษ์ อินทรวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกล่าวต้อนรับ ดร. อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมี ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ดูแลและประสานงานการประชุมดังกล่าว พร้อมนี้ยังประกอบด้วยคณบดีและ ผู้แทนจากทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอินทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการพืชสมุนไพร (โรงเรือนสมุนไพร)  ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดสนุก 4.0 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มก. ฉกส. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและแนวทางเพื่อนำไปบูรณาการโครงการต่อไป


 

 

 


 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน