สามบูรพาจารย์

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการประชุมหารือการดำเนินงานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานาเพียง

0

            วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ     นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากรกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการกองบริการกลาง ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตามหลักวิชาการ โดยมี นายชัยฤกษ์  อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม    ในครั้งนี้ด้วย

                    ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้ พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและพิจารณาเรื่องตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการประกวดและจัดทำต่อไป

 


 

 

 


 

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน