สามบูรพาจารย์

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

0

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

   การบริการ

 • บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
 • บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์
 • กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการ
 • การบริหารจัดการ Software License กำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในวิทยาเขตฯ
 • ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการและสำนักงาน สำรวจ วิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของวิทยาเขตฯ
 • วางแผนในการจัดซื้อ จัดหาและปรับปรุงคุณภาพคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีอุปกรณ์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามความเหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับภายนอกเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้าหาความรู้ การติดต่อสื่อสารข้อมูลในทุกรูปแบบ
 • ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาเขตฯ เพื่อให้บุคคลากร นิสิต และหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตฯ สามารถใช้งานระบบงาน ระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้งานกับ ระบบเครือข่ายของวิทยาเขตฯ ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด
 • ควบคุม ดูแลระบบพื้นฐานในการให้บริการทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ DNS ระบบ LDAP การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประเภทสายและไร้สาย รวมถึงการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ควบคุม ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของวิทยาเขตฯ เพื่อให้การใช้งาน เครือข่ายของวิทยาเขตฯ อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการเครื่อง Server หลักของวิทยาเขตฯ ได้แก่ Mail Server, Webmail Server, Web Server, Application Server, Database Server
 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการบน Servers หลักของ วิทยาเขตฯ รวมทั้งการสำรองข้อมูลของระบบ
 • บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Internet user account)
 • ควบคุม ดูแล และให้บริการการประมวลผลแบบความเร็วสูง
 • บริการถ่ายทอดสดและประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

บุคลากรในหน่วยงาน

นายธราธิป สีนาทอง

หัวหน้าหน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Phone: 042-725042 Ext 5503
Email:……………………….

นายณัฐ วดีศิริศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Phone: 042-725042 Ext 5503
Email:……………………….

นายสุรไกร เจือจันทึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Phone: 042-725042 Ext 5503
Email:……………………….

นายอนุสรณ์ กันทำ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Phone: 042-725042 Ext 5503
Email:……………………….

นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย

ช่างเทคนิค
Phone: 042-725042 Ext 5503
Email:……………………….

นายวีระยุทธ อ่อนทา

ช่างเทคนิค
Phone: 042-725042 Ext 5503
Email:……………………….
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน