สามบูรพาจารย์

ประวัติความเป็นมา

0

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในของกองบริการกลาง สำนักงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ภายใต้สังกัดเดิมคือ “สำนักวิทยบริการ” ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อหน่วยงานว่า “ฝ่ายบริการ คอมพิวเตอร์” และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” มีหน้าที่หลักในการ ให้บริการและสนับสนุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบริหารเครือข่าย การบริการ คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงให้บริการโสตทัศนู ปกรณ์และการผลิตสื่อต่างๆ จนมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น “งานเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน ดังนี้

  • หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • หน่วยพัฒนาโปรแกรม
  • หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน