เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประวัติความเป็นมา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในของกองบริการกลาง สำนักงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ภายใต้สังกัดเดิมคือ “สำนักวิทยบริการ” ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อหน่…