สามบูรพาจารย์

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

0

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

  • จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาที่เหมาะสมและให้การบริการอย่างครบถ้วน
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ
  • ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์
  • ให้บริการติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน

นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
Phone: 042-725042 Ext 5601
Email: sittichai.b@ku.th

นายทรงวุฒิ แพนบุตร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Phone: 042-725042 Ext 5601
Email:songwut.pa@ku.th

นายครรชิต แสนบรรดิษฐ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Phone: 042-725042 Ext 5601
Email:kanchit.s@ku.th

นายมาโนชญ์ คนกล้า

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Phone: 042-725042 Ext 5601
Email:manoch.kho@ku.th

นายศรัณพงศ์ ปาระลี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Phone: 042-725042 Ext 5601
Email:sarunpong.p@ku.th
แชร์ :