สามบูรพาจารย์

บริการสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์

0

บริการสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขอนำเสนอระบบการประชุมออนไลน์และการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย ดังต่อไปนี้
1. ประชุมทางไกล 2 ห้อง ได้แก่ ห้อง อินทนิล, 1-302
2. การเรียนการสอนทางไกล 2-302
3. ห้องผลิตสื่อการสอนออนไลน์, LiveStream, Record, 9-203
4. Notebook สำหรับการสอนออนไลน์, การประชุมออนไลน์
5. อบกรมการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนออนไลน์ และการประชุมออนไลน์
หมายเหตุ
ติดต่อรับบริการได้ที่อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 9-203/1 (081-0615728)

แชร์ :