ผู้เขียน oasnwd

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

รับทราบนโยบายอธิการบดีและแนวทางดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

รับทราบนโยบายอธิการบดีและแนวทางดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งนำมาใช้ในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลทั่วไป
0

สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯ” ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ…

การใช้งานอุปกรณ์โสตฯ
0

กิจกรรม 5 ส หน่วยโสตฯ

กิจกรรม Green Office หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ รายละเอียดของกิจกรรม           อุปกรณ์สำนักงาน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้ แต่จะใช้ตามความจำเป็น ตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน อุปกรณ์บางอย่างไม่มีการใช้งานทุกวัน หน่วยโ…

ข่าวเน็ตเวิร์ค
0

NEdNet ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่ม Bandwidth ให้กับ มหาวิทยาลัย

โครงการ NEdNet Phase 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร    UniNet/NEdNet และเชื่อมต่ออยู่บน UniNet/NEdNet โดยมีการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อขยายช่องสัญญาการสื่อสารขนาดความเร็ว 10 Gbps 1 ช่องการสื่อสาร จ…

IT มก.ฉกส.
0

รวมบริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

การเรียนการสอน/การสอบ ให้บริการระบบจัดสอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมสำหรับงานเทคโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้น ที่เว็บ http://exam.csc.ku.ac.th/exam,  http://online.csc.ku.ac.th ตรวจสอบเมล์ KU Google หรือ Office365 สำ…

IT มก.ฉกส.
0

บริการสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์

บริการสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์และการประชุมออนไลน์ ด้วยสถานการณ์ COVID-19 เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขอนำเสนอระบบการประชุมออนไลน์และการเรียนการแบบออนไลน์ด้วย ดังต่อไปนี้ 1…

IT มก.ฉกส.
0

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มาช่วยในการเรียนการสอน การสอบ การประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ

การเรียนการสอน/การสอบ ให้บริการระบบจัดสอบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมสำหรับงานเทคโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้น ที่เว็บ http://exam.csc.ku.ac.th/exam,  http://online.csc.ku.ac.th ตรวจสอบเมล์ KU Google หรือ Office365 สำ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ให้บริการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

ให้บริการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน เมื่อพบปัญหาโทรแจ้งที่ เบอร์ 042-725042 ต่อ 9010 เจ้าน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เมื่อเจ้าหน้าที่วิ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์

ให้บริการยืมโสตทัศนูปกรณ์ ขอรับเอกสารคำร้องขอยืมอุปกรณ์โสตได้ที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อ.9) ชั้น 1 ห้อง 9-107 เมื่อยื่นเอกสารคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่โสตฯจะดำเนินการแจ้งสถานะการยืมว่าสา…