สามบูรพาจารย์

ให้บริการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

0

ให้บริการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน

 

  1. เมื่อพบปัญหาโทรแจ้งที่ เบอร์ 042-725042 ต่อ 9010
  2. เจ้าน้าที่โสตทัศนูปกรณ์สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
  3. เมื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แล้วเห็นควรว่าสามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้เลย จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบและเข้าดำเนินการภายในไม่เกิน 10 นาที (กรณีที่มีอะไหล่เปลี่ยนได้เลย หรือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆ)
  4. หากเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ จำเป็นต้องรอ เจ้าหน้าที่จะต้องทำการแจ้งรายละเอียดถึงปัญหาให้ผู้รับบริการได้ทราบโดยทันทีที่ประเมินสถานะการณ์เรียบร้อยแล้ว
แชร์ :