สามบูรพาจารย์

โครงสร้างบริหาร

0

นายพงศ์พิพัฒน์ ศรีชาติ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการกลาง
Phone: 042-725042 ต่อ 9008
Email: pongpipat.sri@ku.th

นายณัฐ วดีศิริศักดิ์

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone: 042-725-042 ต่อ 9009
Email: Nat.wad@ku.th

นายอนุสรณ์ กันทำ

หัวหน้าหน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Phone: 042-725-042 ต่อ 9009
Email:anusorn.kan@ku.th

นายธนากรณ์ เขียวสด

หัวหน้าหน่วยพัฒนาโปรแกรม
Phone: 042-725-042 ต่อ 9009
Email: tanakorn.khai@ku.th

นายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล

หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์
Phone: 042-725042 ต่อ 5601
Email: sittichai.b@ku.th
แชร์ :