ผู้เขียน admin

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams (แบบง่ายๆ)

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์(แบบง่าย) [pdf-embedder url=”https://occ.csc.ku.ac.th/dit/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/การใช้-Microsoft-Teams.pdf”] ดาวน์โหลด

การจัดการความรู้
0

องค์ความรู้หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือการแก้ไขปัญหาโสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น -2561 คู่มือการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์-เบื้องต้น การเชื่อมต่อกับ-Projector คู่มือ-Visual-PS400 คู่มือ-Visual-Razr-LX75 คู่มือเครื่องเสียง-NPE-TW-250L คู่มือเครื…

ประกันคุณภาพ
0

การบริหารความเสี่ยง

แผนความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  (Business Continuity Plan (BCP)) บทนำ                      แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า…

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประวัติความเป็นมา

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานภายในของกองบริการกลาง สำนักงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 ภายใต้สังกัดเดิมคือ “สำนักวิทยบริการ” ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อหน่…

บริการ
0

บริการเครือข่ายไร้สาย (KUWIN)

สนับสนุนการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือ Access Point ครอบคลุมพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อตอบรับนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไป ตรวจสอบโค…

บริการ
0

บริการบัญชี KU-Google

บริการชื่อบัญชีผู้ใช้ และอีเมล KU-Google ในรูปแบบ @ku.th สำหรับเข้าใช้บริการของ Google for Education ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Google เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือกา…

บริการ
0

บริการถ่ายทอดสด

บริการถ่ายทอดสด บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย kucsclive: บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานประชุมวิชาการมก. งานประชุมสามัญใหญ่ประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะออก…