เรียกดูข้อมูล: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
0

สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริฯ” ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย    การบริการ บริการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สำหรับใช้เป็นข้อมูลประก…

ข้อมูลทั่วไป
0

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนิสิต ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบรายงานการลงทะเบียน (KU8) ระบบรายงานตารางเรียน ระบบรายงานตารางสอบ ระบบรายงานสถานะการส่งเกรด KU5 ระบบรายงานสถานะการส่งแบบแก้ไขผลการเร…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยบริการคอมพิวเตอร์และพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (ด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ) ที่ตอบสนองความ ต้องการของทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาเขตฯ กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำ…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยพัฒนาโปรแกรม

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย สร้าง พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานใน วิทยาเขตฯ กำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของวิทยาเขตฯ ส่งเสริมให้นำเครื่องมือด้านสารสนเ…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย จัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาที่เหมาะสมและให้การบริการอย่างครบถ้วน ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการผลิตและการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ให้บริการยืมโสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกร…

ข้อมูลทั่วไป
0

โครงสร้างบริหาร

นายพงศ์พิพัฒน์ ศรีชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการกลาง Phone: 042-725042 ต่อ 9008 Email: pongpipat.sri@ku.th นายณัฐ วดีศิริศักดิ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ Phone: 042-725-042 ต่อ 9009 Email: Nat…

ข้อมูลทั่วไป
0

ภารกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT (ด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ) ที่ตอบสนองความ ต้องการของทุกหน่วยงาน ภายในวิทยาเขตฯ กำหนดแนวทางและวางแผนดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโน…