ผู้เขียน ordrnp

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จากวิทยาเขต ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับอาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศผลทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คลิก

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับข้อเสนอจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (FY2021) สาขาสิ่งแวดล้อม สิ้นสุด 17 เมษายน 2563 ข้อเสนอโครงการ Flagship ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นสุด 30 เมษายน 2563 ทุนอุตสาหกรร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ (ร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิม…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดระบบลงทะเบียน Full Proposal แผนบูรณาการ (เป้าหมายที่ 1 -4) ปีงบประมาณ 63

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เปิดระบบลงทะเบียน Full Proposal แผนบูรณาการ (เป้าหมายที่ 1 -4) ปีงบประมาณ 63 แล้ว โดยมีระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) จนถึงวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 256…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ  “การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ” วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิท…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการวันนักวิจัย ประจำปี 2561

ขอเชิญ  อาจารย์  นักวิจัย และ บุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อขอรับรางวัล ประเภทผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีค่า  IMPACT  FACTOR  ส…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2561 เพิ่มเติม กรอบ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิม…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี ”

ขอเชิญร่วม กิจกรรม “วันเกี่ยวข้าวสามัคคี ” ภายใต้โครงการ “ต้นแบบการฟื้นฟูแปลงนาข้าววิกฤตภัยน้ำท่วม 2560” วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 จัดโดย จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม…