เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมหลักสูตรการฝึกอบ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการร่วมบูรณาการจัดทำข้อมูลพันธุ์ไม้มูลนิธิชัยพัฒนาตำบลนาเพียง

           วันที่ 18 กันยายน 2562 นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังห…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 “เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

        ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้คําขวัญ “เกษตรกําแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 โดย…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

“กิจกรรมการตัดแต่งกิ่งองุ่นเพื่อให้ออกดอกและติดผล” โครงการบริการวิชาการ “การทดสอบพันธุ์องุ่นเพื่อปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงศึกษาและท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

“กิจกรรมการตัดแต่งกิ่งองุ่นเพื่อให้ออกดอกและติดผล” แปลงทดลององุ่นนนทรีอีสาน โครงการบริการวิชาการ “การทดสอบพันธุ์องุ่นเพื่อปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงศึกษาและท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการพัฒนานักวิจัย “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือและการนําเสนอผลงานวิจัย”

                   นายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 : การวิจัยเบื้องต้น(Basic Workshop: Making the right move) ครั้งที่ 6

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 : การวิจัยเบื้องต้น(Basic Workshop: Making the right move) ครั้งที่ 6 หัวข้อการบรรยาย – การพัฒนาศักยภาพของนัก…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการร่วมประชุมต้อนรับและให้ข้อมูลคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว

              นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมบุคลากร และผู้แทนหน่วยงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อรับฟังชี้แจงการประเมินเพื่อจัดอันดับมหาวิทยา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการพัฒนานักวิจัย “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือและการนําเสนอผลงานวิจัย”

        ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัย “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือและการนําเสนอผลงานวิจัย” วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้

        วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้จาก https://tcithaijo.org/index.php/journal_sct/ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการธนาคารต้นไม้สู่ไม้มีมูลค่า ProectBase ธกส.ธาตุนาเวง

        นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร งานบริการวิชาการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตฯ ร่วมบูรณาการณ…