เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่น 2/2562

อาจารย์วรวิทย์ กุลตังวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวต้อนรับวิทยากร แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางกา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ประชาสัมพันธ์ จาก สกอ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ ตามเอกสาร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

The SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2018-2019

ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์         ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มีความภูมิใจยิ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์         ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร เข้าร่วมการประชุมกองบริหารการวิจัยและบริกา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 2/2562

ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์         ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร ผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจั…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต โดยให้กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาเขตเฉลิม…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์         ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร ผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจั…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นายพรศักดิ์ แสนศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวย…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

         ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์       ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพง…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

มก.ฉกส.ขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายการบูรณาการวิจัยและบริการวิชาการ 2562

           ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา…