ผู้เขียน yutthana

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร จ.ยโสธร เข้าเยี่ยมชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

        โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร จ.ยโสธร เข้าเยี่ยมชมอุทยานบัว วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอน IS มัธยมวาริชภูมิ

             ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายสน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)ประกาศรับข้อเสนอการ วิจัย ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์         สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย        ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๗ คลัสเตอร์ ดังนี้               ๑) ข้าว               ๒) ปาล…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตพังโคน

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC ๒๐๑๙ (ครั้งที่ ๑๐) 10st  Inter…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

แบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ออนไลน์

            แบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ออนไลน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ https://forms.gle/j3t48TCuNdhpHzpM7        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารกรมชลประทานผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานให้เกียรติเยี่ยมชมสถานีสาธิตระบบการกระจายน้ำชลประทาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.ปร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมเตรียมการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน IS มัธยมวาริชภูมิ

             ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายสน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กิจกรรมลอกสาหร่ายและคัดแยกพันธุ์บัวพันธุ์ไม้น้ำอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมลอกสาหร่ายและคัดแยกพันธุ์บัวพันธุ์ไม้น้ำ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การดูแลโดย นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชุมคณะกรรมการวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยรอบที่ 2

นายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัย เพื่อพิจา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019 ภายในวันท…