เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                                 ร่วมกับสำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ                 ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายอ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1” The 1st Rajamangala Sakon Nakhon Conference “RSKC 2018” วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเข…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ A-4 Days Seminar and Camp Key to Success : How to Prepare Your Manuscript for Scientific Journal Submission ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมสเบียงอาหารสัตว์สำหรับฤดูแล้ง

ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมสเบียงอาหารสัตว์สำหรับฤดูแล้ง ข้าวโพดอาหารสัตว์ สุวรรณ 5 ตัด ระยะน้ำนมหมัก สำหรับสัตว์ภายในฟาร์มและกลุ่มเกษตรกรดาวล้อมเดือนรอบมหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/farm…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ – การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่า…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชุมวิชาการ 2560

กองบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 วันที่ 25 พย. 2560 เวลา 9.00น. โดย มีร…