เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมคณะผู้ติดตามเยี่ยมชมอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

        นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมคณะผู้ติดตาม ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะโดยนายพรศักดิ์ แสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

คณะผู้บริหารที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมเกษตรกรกลุ่มดาวล้อมเดือน

        คณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  โดยการนำของ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกีย…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร จ.ยโสธร เข้าเยี่ยมชมอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ

        โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร จ.ยโสธร เข้าเยี่ยมชมอุทยานบัว วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอน IS มัธยมวาริชภูมิ

             ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายสน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)ประกาศรับข้อเสนอการ วิจัย ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์         สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย        ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๗ คลัสเตอร์ ดังนี้               ๑) ข้าว               ๒) ปาล…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตพังโคน

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน มีกำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC ๒๐๑๙ (ครั้งที่ ๑๐) 10st  Inter…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

แบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ออนไลน์

            แบบประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ออนไลน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ https://forms.gle/j3t48TCuNdhpHzpM7        

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

คณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารกรมชลประทานผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานให้เกียรติเยี่ยมชมสถานีสาธิตระบบการกระจายน้ำชลประทาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ดร.ปร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมเตรียมการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอน IS มัธยมวาริชภูมิ

             ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นายสน…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กิจกรรมลอกสาหร่ายและคัดแยกพันธุ์บัวพันธุ์ไม้น้ำอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมลอกสาหร่ายและคัดแยกพันธุ์บัวพันธุ์ไม้น้ำ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การดูแลโดย นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจ…