ผู้เขียน gibson

การจัดการความรู้
0

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 12 ตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 12 ตำแหน่ง รั…

ประกันคุณภาพ
0

บริการที่พักอาศัย (นิสิต)

มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหอพักให้นิสิตที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางได้พักอาศัยในราคาไม่แพง  โดยอาคารหอพักนิสิตจะมีจำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารหอพักชายอินทนิล (อาคาร 4…

ประกันคุณภาพ
0

บริการที่พักอาศัย (บุคลากร)

หน่วยงานของท่านจัดหาที่พักราคาไม่แพงให้กับพนักงานหรือไม่ มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมที่พักให้บุคลากรที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินได้พักอาศัยในราคาไม่แพง  โดยอาคารที่พัก…

ประกันคุณภาพ
0

การบริการอาหาร

ในปัจจุบันราคาอาหารมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเข้าถึงอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการและโภชนาการที่เพียงพอลดลง มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดราคาอาหารกลางในการขายอาหารให้แก่นิสิตและบุคลากรในราคาที่ไม่แพง  …

ไม่มีหมวดหมู่
0

รายงานผลการจัดการความรู้

รายงานผลการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการจัดการความรู้ สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปถอดบทเรียน KM เรื่องการดูแลให้คำปรึกษานิสิตพิเศษ โมเดลการถอดความรู้ การเรียนกา…

รวมบริการ
0

เอกสารหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคล การบรรจุ/การจ้างบุคคล  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  คำรับรอง  หลักฐานประกอบ…