เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0

รายงานผลการจัดการความรู้

รายงานผลการจัดการความรู้ การถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานผลการจัดการความรู้ สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปถอดบทเรียน KM เรื่องการดูแลให้คำปรึกษานิสิตพิเศษ โมเดลการถอดความรู้ การเรียนกา…