เรียกดูข้อมูล: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
0

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีใหม่

https://account-changepass.ku.ac.th/ สำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ยังไมไ่ด้เปลี่ยนรหัสผ่าน และ user โดนล็อคไว้ สามารถเข้าไปกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ตามลิงค์ดังกล่าวนะครับ ขั้นตอนคือ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์…

ข้อมูลทั่วไป
0

แผนยุทธศาสตร์ สขส.

ดาวน์โลหดไฟล์(.PDF) แผนยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.  2559 – 2565 วิสัยทัศน์ “สำนักงานวิทยาเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตฯ มีความเชี่ยวชาญ   บริการบนพื…

ข้อมูลทั่วไป
0

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “สำนักงานวิทยาเขตฯ เป็นหน่วยงานที่มีการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” (๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) พันธกิจ สนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาเขตฯ (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศลปปวั…

ข้อมูลทั่วไป
0

ประวัติสำนักงานวิทยาเขต

           สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะ สำนัก และสำนักงานวิทยาเขต ที…