เรียกดูข้อมูล: รวมบริการ

รวมบริการ
0

เอกสารหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคล การบรรจุ/การจ้างบุคคล  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้  คำรับรอง  หลักฐานประกอบ…

รวมบริการ
0

เอกสารอาคารชุดพักอาศัย

เอกสารอาคารชุดพักอาศัย สัญญาเข้าพักอาศัย-หอพักบุคลากร-2-อาคาร17 สัญญาเข้าพักอาศัย-หอพักบุคลากร-1-อาคาร3 ประกาศ-อัตราค่าธรรมเนียมการพักอาศัยในอาคารชุด ประกาศ-เรื่อง-การทำความสะอาดห้องพักบุคลากร ประกาศ-…

รวมบริการ
0

ประกาศหน่วยสิทธิประโยชน์

ประกาศหน่วยสิทธิประโยชน์ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ประกาศอัตราค่าเช่าพื้นที่ผ่อนผันฯ ประกาศอัตราค่าเช่าพื้นที่ ไฟฟ้าตลาดนัด ประกาศอัตราค่าเช่าช่วงปิดภาคการศึกษา ประกาศระเบียบว่าด้วยการให…

รวมบริการ
0

เอกสารประกาศโรงแรมอุทยานเชียงเครือ

เอกสารประกาศ อัตราค่าห้องพักและบริการต่างๆของอุทยานบ้านเชียงเครือ ประกาศ-อัตราค่าประกันของเสียหายห้องพักอุทยานบ้านเชียงเครือ ประกาศ-อัตราค่าธรรมเนียมการพักอาศัยในอาคารชุด-เพิ่มเติม-ห้องพักอุทยานบ้านเช…

รวมบริการ
0

เอกสารหอพักนิสิต

เอกสารหอพักนิสิต ประกาศมก.ฉกส.-ระเบียบหอพักนิสิต. ประกาศ-แนวปฏิบัติในการติดต่อประสานงานหอพัก แบบฟอร์มขอพักค้างชั่วคราวและฝากของ แนวปฏิบัติในการฝากยานพาหนะสำหรับนิสิตที่ไปศึกษาดูงาน คำร้องผ่อนผันการชำร…