สามบูรพาจารย์

เอกสารหน่วยทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการ

0

แบบฟอร์มการบริหารงานบุคคล

การบรรจุ/การจ้างบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ความก้าวหน้าสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ

การปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่ง

การลาออก

แบบฟอร์มทะเบียนประวัติ

ทะเบียนประวัติ

ใบลา

แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากร

การลาศึกษา

การไปฝึกอบรม วิจัย ดูงาน

การไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก

การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

สัญญาทุน

แบบฟอร์มสวัสดิการ

การประกันสังคม

การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (ช.พ.ค. – ช.พ.ส.)

กองทุนสวัสดิภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

โครงการสวัสดิการอื่น ๆ

สวัสดิการเด็กเล็ก มก. ฉกส.

แชร์ :