เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมสำนักงาน

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
0

อาคารบริหารที่ตั้งสำนักงานวิทยาเขต

อาคารบริหารเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชก…