ผู้เขียน admin

ข้อมูลทั่วไป
0

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเครือข่ายนนทรีใหม่

https://account-changepass.ku.ac.th/ สำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ยังไมไ่ด้เปลี่ยนรหัสผ่าน และ user โดนล็อคไว้ สามารถเข้าไปกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ตามลิงค์ดังกล่าวนะครับ ขั้นตอนคือ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์…

การจัดการความรู้
0

คู่มือการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์

คู่มือการแก้ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์-เบื้องต้น virtualizer การเชื่อมต่อกับ Projector คู่มือ LCD EPSON X5 คู่มือ LCD Panasonic LB51 XGA คู่มือ Visual PS350 คู่มือ Visual PS400 คู่มือ Visual Razr LX75 คู่มือเ…

ข่าวกิจกรรมสำนักงาน
0

อาคารบริหารที่ตั้งสำนักงานวิทยาเขต

อาคารบริหารเป็นอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคราชก…