เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชุมคณะกรรมการวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยรอบที่ 2

นายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัย เพื่อพิจา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15 สามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019 ภายในวันท…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดข้อกำหนดการเ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ” 62 ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร”

โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ” 62 ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริกา…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นศึกษาดูงานการเลี้ยงและเพาะพันธุ์บัวและพันธุ์ไม้น้ำ

             เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุรักษ์ เครือคำ หัวหน้างานฟาร์มมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ดังนี้ (ร…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

การประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3/2562

ดร.ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ บุคลากร ผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งท…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

T-VER โครงการการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

      นายพรศักดิ์ แสนศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับคณ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

“ทุ่งทานตะวันนนทรีอีสาน” กิจกรรมการปลูกทานตะวันปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงศึกษาและท่องเที่ยว

“ทุ่งทานตะวันนนทรีอีสาน” กิจกรรมการปลูกทานตะวันปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงศึกษาและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการเ…

ข่าวกิจกรรม/ประกาศ
0

โครงการบริการวิชาการ “การทดสอบพันธุ์องุ่นเพื่อปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงศึกษาและท่องเที่ยว”

“องุ่นนนทรีอีสาน” โครงการบริการวิชาการ “การทดสอบพันธุ์องุ่นเพื่อปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์ในเชิงศึกษาและท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารการ…