ผู้เขียน admin

ข้อมูลสถิติ
0

ข้อมูลการจัดการขยะ

โครงการบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้ ข้อมูลการจัดการขยะอาคารบริหาร (อาคาร 1) ข้อมูลการจัดการขยะอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 6

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการดำเนินงาน 6.1 การจัดซื้อสินค้า 6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ 2. ค้นหารายการสินค้า…

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 5

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการดำเนินงาน 5.1 อากาศในสำนักงาน 5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน 1. มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร…