เรียกดูข้อมูล: หมวดที่ 1

หมวดที่ 1
0

หมวดที่ 1

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิณ หลักฐานการดำเนินงาน 1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง 1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักง…