เรียกดูข้อมูล: เกณฑ์การตรวจประเมิน

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 6

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการดำเนินงาน 6.1 การจัดซื้อสินค้า 6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. กำหนดผู้รับผิดชอบ และมีความเข้าใจ 2. ค้นหารายการสินค้า…

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 5

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการดำเนินงาน 5.1 อากาศในสำนักงาน 5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน 1. มีแผนการดูแลรักษา ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร…

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 4

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย เกณฑ์การประเมิณ หลักฐานการดำเนินงาน 4.1 การจัดการของเสีย 4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสมมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1.มีการคัดแยกขยะตาม…

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 3

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน เกณฑ์การประเมิณ หลักฐานการดำเนินงาน 3.1 การใช้น้ำ 3.1.1 ร้อยละมาตรการใช้น้ำเหมาะสมกับสำนักงานจะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้ (1) สร้างความตระหนักในการใช้น…

เกณฑ์การตรวจประเมิน
0

หมวดที่ 2

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก เกณฑ์การประเมิน หลักฐานการดำเนินงาน 2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ 2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม 2.1.2 …

หมวดที่ 1
0

หมวดที่ 1

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์การประเมิณ หลักฐานการดำเนินงาน 1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง 1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักง…