occlogoback

แผนบริหารความเสี่ยง

0

แผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์และโครงการ/กิจกรรม

 

(1)

เป้าหมาย

(2)

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

 

(3)

ปัจจัยความเสี่ยง 

(4)

การจัดการความเสี่ยง 

(5)

กำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย)

(7)

ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม :

การเกิดอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ

1. เพื่อให้สามารถดำเนินป้องกันและพร้อมรับมือเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. กองบริการกลางยังไม่มีการจัดอบรมหรือซ้อมป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง 1.     ไม่มีการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง 1.1 ดำเนินการซ้อมการป้องกันอัคคีภัยให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กองบริการกลาง
(ก.พ. 2561)
2.     ขาดคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย และขาดการเผยแพร่แก่บุคลากรและนิสิตทราบอย่างทั่วถึง 2.1 จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและแจ้งบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องทราบ กองบริการกลาง
(ก.พ. 2561)
ยุทธศาสตร์ :

โครงการ/กิจกรรม :

ไฟฟ้าดับต่อเนื่องยาวนาน

1.เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านการเรียนการสอน   2.ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 1.ไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้  2.อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเครือข่ายได้รับผลกระทบ 1. ไม่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง

2. ไฟฟ้าดับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร

1)    ปรับปรุง ตรวจเช็คเครื่องปั่นไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2)    จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เพียงพอ

3)    เสนอขอสถานีไฟฟ้าย่อย

กองบริการกลาง
(จัดซื้อ ม.ค. 2561)วิทยาเขต
งปม.2564

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์

แชร์

Powered by moviekillers.com