ผู้เขียน kanokporn

ข่าวประกาศ
0

บริการ KU Google ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรียน ผู้ใช้บริการบัญชี @ [ku.th](http://ku.th/) ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริการจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for Eduction และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จาก…

ข่าวกิจกรรม
0

ปรับแต่งสถานที่ พื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตให้สวยงาม

วันที่ 28 มิถุนายน 2565  หน่วยภูมิสถาปัตย์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง ดำเนินการปรับแต่งสถานที่ พื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตให้สวยงาม ดังนี้ – ตัดหญ้าอาคาร 5 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร18 – แ…

ข่าวกิจกรรม
0

บริการควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และระบบภาพ/เสียง

วันที่ 28 มิ.ย.2565  เวลา 14.30-16.00 น. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทำการติดตั้ง/ทดสอบ ระบบภาพ/เสียง รูปแบบ Online Zoom ณ ห้องเรียน MBA 1-401 และ 1-405 อาคารบริหาร

ข่าวกิจกรรม
0

บริการทำความสะอาด

วันที่ 28 มิ.ย.2565  หน่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ดำเนินการทำความสะอาดเส้นทางเดิน ถนนจักรยาน ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทุกวันอังคารกับวันศุกร์

ข่าวกิจกรรม
0

บริการควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และระบบภาพ/เสียง

วันที่ 23 มิ.ย.2565 เวลา 07.30-16.30 น. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ระบบภาพ/เสียง อาคาร 2,อาคาร 9,อาคาร 14,อาคาร 20 ในโครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มก.ฉกส. ประจำปีการศึ…

ข่าวกิจกรรม
0

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต มก.

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และนายกมล ฟองอ่อน ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวกิจกรรม
0

บริการควบคุมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และระบบภาพ/เสียง

วันที่ 24 มิ.ย.2565 เวลา 07.30-16.30 น. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ระบบภาพ/เสียง  “กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์”  ณ…

ข่าวกิจกรรม
0

ปรับแต่งสถานที่ พื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตให้สวยงาม

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  หน่วยภูมิสถาปัตย์ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง ดำเนินการปรับแต่งสถานที่ พื้นที่สีเขียวภายในวิทยาเขตให้สวยงาม ดังนี้ – ปลูกบัวที่โซนอาคาร 10 – แต่งกิ่งสินอุทยานบัว …