สามบูรพาจารย์

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

0

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนิสิต และบุคลากร  จึงได้มีการทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟ  การบรรเทาทุกข์  และการปฏิรูปฟื้นฟู  องค์ประกอบของแผนดังกล่าวจะดำเนินการในภาวะต่างกัน  คือ  ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้  ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้และหลังจากเพลิงสงบแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน