เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรม/ประกาศ

การบริหารความเสี่ยง
0

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนิสิต และบุคลากร  จึงได้มีการทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหน…