สามบูรพาจารย์

หน่วยรักษาความปลอดภัย

0

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

ทำหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยแบ่งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยฯ เข้าประจำจุดตามอาคารต่างๆ ภายในพื้นที่ ประจำประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยฯ  ตรวจเช็ครถที่ผ่านเข้า – ออก ภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวก ในการจัดการจราจร และว่าจ้างบริษัทเอกชนฯ ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ ภายในอาคารต่างๆ   ที่ได้รับมอบหมาย ดูแลการขอบัตรผ่านเข้า – ออกภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ

งานรักษาความปลอดภัยแบ่งความรับผิดชอบไว้ดังนี้

  • ดูแลเอกสารการขอใบอนุญาตผ่านเข้า – ออก มหาวิทยาลัยฯ
  • ความรับผิดชอบหน่วยวิทยุสื่อสาร
  • ความรับผิดชอบหน่วยปฏิบัติการจราจรและปฏิบัติการพิเศษ
  • ความรับผิดชอบหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่
  • ความรับผิดชอบหน่วยสายตรวจ

บุคลากรในหน่วยงาน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….
แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน