ผู้เขียน admin

ไม่มีหมวดหมู่
0

ประวัติความเป็นมา

โดยอนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกองบริการกลาง สำนัก…

การบริหารความเสี่ยง
0

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนิสิต และบุคลากร  จึงได้มีการทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหน…