สามบูรพาจารย์

ตารางเรียน

0

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2567
!!!
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา  16.30 น. เป็นต้นไป!!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2567
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  22 มีนาคม 2567  เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2566 !!! New !!!
!!!
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา  16.30 น. เป็นต้นไป!!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2566
!!!
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา  16.30 น. เป็นต้นไป!!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2566 
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  24 มีนาคม 2566  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 
!!!
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่  4 พฤศจิกายน 2565  เวลา 11.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2565
!!!
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป!!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2565 
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  25 มีนาคม 2565  เวลา  10.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2564
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  5 พ.ย. 2564  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2564 !
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  4 มิถุนายน 2564  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2564
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันพุธที่  24 มีนาคม 2564  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  13  พ.ย. 2563  เวลา  19.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2563
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  22  มิ.ย. 2563  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2563
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันพุธที่  8 เมษายน 2563  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2562
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  18 พ.ย. 2562  เวลา  18.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2562
!!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  14 มิ.ย. 2562เวลา  16.00น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2562
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  1 เมษายน 2562  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  17 ธ.ค. 2561  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2561
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  9 ก.ค. 2561  เวลา  18.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2561
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันพฤหัสบดีที่  22 ก.พ. 2561  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2560
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันจันทร์ที่  27 พ.ย. 2560  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2560
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  7 ก.ค. 2560  เวลา  19.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2560 
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  9 พ.ค. 2560  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2559 
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  9 ธ.ค. 2559  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2559
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  8 ก.ค. 2559  เวลา  16.00 น.  เป็นต้นไป !!!

 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2559
!!!  
สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  10  พ.ค. 2559  เวลา  10.00 น.  เป็นต้นไป !!!

 ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันพุธที่  9  ธันวาคม 2558  เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2558  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2558  เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่  1 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม  2557  เวลา  18.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  1 มิถุนายน 2557  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน2  พ.ศ. 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2557 เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคฤดูร้อน1  พ.ศ. 2557  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  2557 เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคปลาย  ปีการศึกษา 2556  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันอังคารที่  1 ตุลาคม  2556  เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป !!!

ตารางเรียนภาคต้น  ปีการศึกษา 2556  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่  วันศุกร์ที่  17 พฤษภาคม  2556  เวลา  16.30 น.  เป็นต้นไป !!!


ตารางเรียนภาคฤดูร้อน  พ.ศ. 2556  !!!  สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตารางเรียนได้ตั้งแต่วันที่  7  มีนาคม  2556 เวลา  17.00 น.  เป็นต้นไป !!!

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า