เรียกดูข้อมูล: เอกสารงานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน
0

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิต (A 15 หน่วยกิต)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 

เอกสารงานทะเบียน
0

ประกาศคัดชื่อนิสิตออก

ประกาศคัดชื่อนิสิตออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ประกาศคัดชื่อนิสิตออก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่3) ประกาศคัดชื่อนิสิตออก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่2) ประกาศคัดชื่อนิสิตออก …

เอกสารงานทะเบียน
0

ระเบียบและข้อบังคับ

แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ส่งผลให้ขั้นตอ…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางสอบ

แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร (ข้อสอบย่อย) เพื่อการเรียนการสอน !!! NEW !!!  ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 !!! NEW !!!  !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 13  พ.ย. 2563 เวลา 19.30 น. เป็น…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางเรียน

หลักเกณฑ์การจัดตารางสอนและตารางสอบ แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562 !!! New !!! คู่มือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ แบบขอใช้ห้องวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สำหรับบุคลากร) แบบขอใช้ห้องรายค…

เอกสารงานทะเบียน
0

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนิสิตปริญญาโท) ปีการศึกษา 2562  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี)  กำหนด…

เอกสารงานทะเบียน
0

คู่มือนิสิต

ส่วนที่ 1 งานทะเบียน ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนทางไกล และห้องสมุด ส่วนที่ 3 งานกิจการนิสิต ส่วนที่ 4 สถานที่สำหรับการติดต่อบริการต่างๆ ส่วนที่ 5 การแต่งกายนิสิต <<แบบปกติ>>…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ค่าลงทะเบียน ต่อภาคการศึกษา   ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,500 -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทค…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12,600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทร…