เรียกดูข้อมูล: เอกสารงานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน
0

ประกาศการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

นิสิตที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ลดหย่อน และนิสิตที่ยืนยันสิทธิ์ไม่ถูกต้อง <<NEW>> หนังสือนำ <<คลิก>> รายชื่อนิสิต ระดับปริญญาตรี <<คลิก>> รายชื่อนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา…

เอกสารงานทะเบียน
0

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิต (A 15 หน่วยกิต)

ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประกาศยกเว้นค่าหน่วยกิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประกาศยกเว้นค่าหน่…

เอกสารงานทะเบียน
0

ประกาศคัดชื่อนิสิตออก

ประกาศคัดชื่อนิสิตออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ประกาศคัดชื่อนิสิตออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประกาศคัดชื่อนิสิตออก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่…

เอกสารงานทะเบียน
0

ระเบียบและข้อบังคับ

แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ส่งผลให้ขั้นตอ…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางสอบ

แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร (ข้อสอบย่อย) เพื่อการเรียนการสอน !!! NEW !!!  ตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 !!! NEW !!!  !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 23  พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. …

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางเรียน

หลักเกณฑ์การจัดตารางสอนและตารางสอบ แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562  คู่มือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ แบบขอใช้ห้องวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สำหรับบุคลากร) แบบขอใช้ห้องรายครั้ง (สำหรั…

เอกสารงานทะเบียน
0

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนิสิตปริญญาโท) ปีการศึกษา 2564 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) กำหนดกา…

เอกสารงานทะเบียน
0

คู่มือนิสิต

ส่วนที่ 1 งานทะเบียน ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนทางไกล และห้องสมุด ส่วนที่ 3 งานกิจการนิสิต ส่วนที่ 4 สถานที่สำหรับการติดต่อบริการต่างๆ ส่วนที่ 5 การแต่งกายนิสิต <<แบบปกติ>>…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโท ค่าลงทะเบียน ต่อภาคการศึกษา   ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,700/16,500 -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา…