เรียกดูข้อมูล: เอกสารงานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน
0

ระเบียบและข้อบังคับ

แจ้งให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2566 ซึ่งมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิม ส่งผลให้ขั้นตอ…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางสอบ

แบบฟอร์มขอใช้บริการผลิตเอกสาร (ข้อสอบย่อย) เพื่อการเรียนการสอน !!! NEW !!!  แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องตรวจข้อสอบ  ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 !!! NEW !!!  !!! สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตั้งแต่ วันศุก…

เอกสารงานทะเบียน
0

ตารางเรียน

หลักเกณฑ์การจัดตารางสอนและตารางสอบ แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2562  คู่มือปฏิบัติงานจัดตารางเรียน ตารางสอบ แบบขอใช้ห้องวันหยุดนักขัตฤกษ์ (สำหรับบุคลากร) แบบขอใช้ห้องรายครั้ง (สำหรั…

เอกสารงานทะเบียน
0

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2567 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2566 ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตปริญญาตรี) ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตปริญญาโท) ปีการศึ…

เอกสารงานทะเบียน
0

คู่มือนิสิต

ส่วนที่ 1 งานทะเบียน ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนทางไกล และห้องสมุด ส่วนที่ 3 งานกิจการนิสิต ส่วนที่ 4 สถานที่สำหรับการติดต่อบริการต่างๆ ส่วนที่ 5 การแต่งกายนิสิต <<แบบปกติ>>…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตร ค่าลงทะเบียน ต่อภาคการศึกษา   ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,700/16,500 -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโ…

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12,600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาข…

เอกสารงานทะเบียน
0

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการ

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา <<รายละเอียด>> <<แบบฟอร๋ม>> การตรวจสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี <<รายละเอียด>> การจัดตารางเรียน ห้องเรียน จัดตารางสอบ <<รายละเอี…

เอกสารงานทะเบียน
0

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบปริญญาบัตร แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต (สำหรับ ป.โท) แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คำร้องขอลาป่วย-ลากิจ แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบฟอ…