สามบูรพาจารย์

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท

0

หลักสูตรปริญญาโท

ค่าลงทะเบียน
ต่อภาคการศึกษา

 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 19,700/16,500
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 21,700/18,500

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 33,000
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 27,500

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 40,000

คณะสาธารณสุขศาสตร์

-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 21,700/18,500

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่คณะและโครงการที่เปิดรับสมัคร

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

แสดงความคิดเห็น