ผู้เขียน admin

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยกายภาพ

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย หน่วยกายภาพด้านกายภาพของวิทยาเขตฯเพื่อเสริมสร้างระสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้ 1.จัดทำฐานข้อมูลให้เป็นระบบสะดวกต่อการนำมาใช้ภายหลังและการใช้พื้นที่ 2.วิเคราะห์ วิจัย ป…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยรักษาความปลอดภัย

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย ทำหน้าที่เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ และจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภ…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยซ่อมบำรุง

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย หน่วยซ่อมบำรุงอาคารสถานที่มีหน้าที่ บำรุงรักษาซ่อมแซม อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้าง ถนนป้ายจราจร ประปาบ่อบาดาล กายภาพพื้นที่ผลิตน้ำประปา ซ่อมแซมระบบน้ำประปา สุขาภิบาลทั้…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยยานพาหนะ

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย 1. จัดทำบัญชีควบคุมรถยนต์ทั้งหมด การได้มาและจำหน่ายจ่ายโอน 2. พิจารณาอนุมัติการใช้รถ ควบคุม ตรวจสอบ วางแผนการให้บริการงานยานพาหนะ 3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยภูมิสถาปัตย์

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย งานสวนภูมิสถาปัตย์และรักษาความสะอาด มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานด้านการตกแต่งสวน ดูแลรักษาสวน จัดภูมิทัศน์ งานปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษาต้นไม้ปลูกใหม่และปลูกต้นไม้เสริมพื้น…

ข้อมูลทั่วไป
0

หน่วยอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย ควบคุมดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 24 อาคาร และพื้นที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 1. ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องสำนักงาน ห้องประชุมสัมมนา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ…