occlogoback

หน่วยฝึกอบรมและประสานงานบริการวิชาการ

0

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

– ระบบงานฝึกอบรม ประสานงานบริการวิชาการ และประสานงานพัฒนาวิชาการ

บุคลากรในหน่วยงาน

นางสาวภทรภร  ศรีสร้อย

หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและประสานงานบริการวิชาการ
042-725021

นายวิเชียร  มุสิกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
042-725021

 

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน

Powered by moviekillers.com