สามบูรพาจารย์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์
“สำนักงานวิทยาเขตฯ เป็นหน่วยงานที่มีการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”
(๒๕๖๓ – ๒๕๖๗)

พันธกิจ

สนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาเขตฯ (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศลปปวัฒนธรรม) ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์

มีการบริการที่เป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีสารเสนเทศ

ค่านิยมหลัก

ภายใต้รูปแบบการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” จึงกำหนดค่านิยม ดังนี้

OCC+S   
O Outcomes Oriented การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน
C Competency ประสานภารกิจด้วยความชำนาญ
C Compliance การดำเนินการตามมาตรฐาน และความถูกต้อง
+S Service and Social Responsibility มีความพร้อมให้บริการ และรับผิดชอบต่อสังคม