เรียกดูข้อมูล: เอกสารงานทะเบียน

เอกสารงานทะเบียน
0

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 12,600 -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทร…

เอกสารงานทะเบียน
0

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการ

การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา <<รายละเอียด>> <<แบบฟอร๋ม>> การตรวจสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี <<รายละเอียด>> การจัดตารางเรียน ห้องเรียน จัดตารางสอบ <<รายละเอี…

เอกสารงานทะเบียน
0

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต (สำหรับ ป.โท) แบบฟอร์ม-ขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา-มก.ฉกส. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป แบบฟอร์มคำร้องทำบัตรนิสิต แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารการศึกษา (ระดับปริญญาตรี) แบบฟ…

เอกสารงานทะเบียน
0

เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี (สศ.) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี (ทอ. วว. และศว.) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกร…