occlogoback

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

งานบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-725021 โทรสาร 042-725022

อาคารบริหาร ชั้น 3 ห้อง 304 ห้อง 308

Powered by moviekillers.com