occlogoback

หน่วยประสานงานและบริหารทุนวิจัย

0

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วย

– ส่งเสริม สนับสนุน นักวิจัย ประสานงานและบริหารทุนวิจัย

บุคลากรในหน่วยงาน

นางสาวรัตติยาภรณ์ บุญทวีไพศาล

หัวหน้างานบริหารการวิจัย
042-725021

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง ………………………………….
Phone: …………………….
Email:……………………….

 

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน

Powered by moviekillers.com