occlogoback

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

0

การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
– การประชุมทบทวน SWOT (พันธกิจวิจัยและบริการวิชาการ) กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้แทนคณะ และสำนักงานวิทยาเขต มก.ฉกส. เพื่อการวิเคราะห์และทบทวนพันธกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์

เกี่ยวกับผู้เขียน

Powered by moviekillers.com